kampagnenmotiv-desktop-5-2
ESTA® Kieserit & Korn-Kali®

Skuteczne
połączenie
składników

ESTA® Kieserit Korn-Kali®
kampagnenmotiv-desktop-5-2
ESTA® Kieserit & Korn-Kali®

Skuteczne
połączenie
składników

ESTA® Kieserit Korn-Kali®

Regulamin konkursu Facebook z dnia 26.01.2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma K+S Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem upominków jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i ewentualnego przekazania Upominku. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Po zakończeniu Konkursu Organizator usunie i nie będzie przetwarzał jakichkolwiek udostępnionych danych osobowych.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w momencie przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KplusSPolska (zwanej dalej „Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 i art. 29a tejże ustawy. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu powyższej ustawy, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru upominku i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  7. zwalnia w pełni Facebook z odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w Konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

§ 3. Upominiki

 1. W Konkursie przewidziano 500 (pięćset) upominków – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Upominkami (dalej: „Upominek”) w Konkursie są kalendarze kieszonkowe.
 3. Informacja o Upominku będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu firmy K+S Polska sp. z o. o. – www.facebook.com/KplusSPolska.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Upominku na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Upominku, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Miejsce, czas i zasaday konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/KplusSPolska.
 2. Konkurs trwa od dnia 26.01.2024 godz. 10:00 do wyczerpania zapasów (ok. 500 sztuk Upominków), nie dłużej niż 31.06.2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu i poinformowania o tym na swoim Fanpage’u.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie zdjęcia ekranu telefonu lub komputera z pobraną aplikacją KALI TOOLBOX na Fanpage'u Organizatora oraz udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy na Facebooku.
 2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
 4. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
  4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  5. rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w par. 5 pkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru upominków

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu Upominku decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Pierwsze 500 (pięćset) osób, które umieszczą zdjęcie zgodnie z § 5 punkt 1, otrzyma od nas Upominek.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Upominku za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu umieszczenia zdjęcia.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/KplusSPolska.
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Upominku jest przesłanie w ciągu 36 godzin od wiadomości prywatnej informacji z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. numer telefonu;
  4. adres mailowy.
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Upominku.
 9. Przyznane w Konkursie Upominki zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
 10. Upominki zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 11. Przyznane Upominki nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Upominków.

§ 7. Zakres odpowiedzialności organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Upominków, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  6. promują produkty konkurencyjne w stosunku do produktów Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. Reklamacje i zgłaszania naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Upominków.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku z dnia 26.01.2024 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2023 r. i obowiązuje do końca trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.skutecznenawozenie.com.<